Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy danych osobowych, których administratorem jest Administratorem Państwa danych osobowych jest Incat sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Braniborska 40, 53-680 Wrocław, KRS 0000599310 („Spółka”, „Administrator”, INCAT). Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt drogą:

 • elektroniczną na adres mailowy biuro@incat.com.pl lub
 • korespondencyjną na adres Incat sp z o.o.,ul. Braniborska 40, 53-680 Wrocław (z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych)

W ramach niniejszego dokumentu pragniemy Państwa w przejrzysty sposób poinformować:

 • dlaczego i w jaki sposób Spółka gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje Państwa dane osobowe;
 • na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są te dane osobowe oraz
 • jakie są Państwa prawa i nasze obowiązki w związku z tym przetwarzaniem.

 

Definicje

Poniższym sformułowaniom pisanym wielką literą i użytym w Polityce Prywatności zostaje nadane poniższe znaczenie:

Administrator, Spółka lub INCAT – oznacza Incat sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Braniborska 40, 53-680 Wrocław, KRS 000059931;

Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

Pliki Cookies – niewielki plik zapisywany na komputerze użytkownika, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach;

Polityka Prywatności – niniejszy dokument. Określa on zasady, zgodnie z którymi Incat przetwarza Dane Osobowe.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1), obowiązujące od dnia 25 maja 2018 r.;

Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony www.incat.com.pl.

Rodzaje danych osobowych

DANE PODAWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Formularz kontaktowy:

Nasz portal umożliwia przesłanie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego. W przypadku wyboru tego kanału kontaktu Spółka może zbierać na Państwa temat następujące informacje:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • pozostałe informacje ujawnione przez Państwo w przesłanej wiadomości.

Podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytanie. Dane wymienione powyżej Spółka będzie przetwarzać w celu realizacji Państwa dyspozycji lub przekazania informacji.

W sytuacji, gdy odpowiedź na Państwa zapytanie będzie udzielana telefonicznie, Spółka może wymagać ponownego przekazania nam danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym w celu potwierdzenia Państwa tożsamości.

Rozmowa telefoniczna i wiadomości e-mail:

Na naszej stronie internetowej udostępniliśmy Państwu także numer telefonu oraz adres e-mail.

W przypadku wyboru, któregoś z ww. kanału kontaktu, Spółka będzie zbierać wszystkie informacje, które zdecydują się Państwo przekazać naszemu pracownikowi lub podmiotowi współpracującemu ze Spółką w trakcie rozmowy lub w wiadomości elektronicznej.

Dane zbierane automatycznie:

W trakcie korzystania z portalu INCAT, Spółka może automatycznie zbierać Państwa dane w następującym zakresie:

Dane dotyczące IP i urządzenia:

Spółka może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany urządzeniu końcowemu osoby odwiedzającej stronę internetową. Ponadto Administrator może zbierać informacje o systemie operacyjnym oraz rodzaju Państwa przeglądarki internetowej i jej wersji.

Dane o aktywności w Serwisie:

Spółka może zbierać dane dotyczące Państwa aktywności w portalu, a przede wszystkim datę i czas trwania wizyty oraz sekwencje działań na stronie. W przypadku gdy trafią Państwo na stronę INCAT przy wykorzystaniu linków znajdujących się w innych serwisach Administrator będzie zbierać ponadto dane z jakiej strony nastąpiło przekierowanie do strony oraz informacje o reklamach z których nastąpiło takie przekierowanie.

Cookies:

Storna internetowa używa plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu umożliwiają opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin naszej strony.

Spółka wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu urządzenia końcowego zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzeń końcowych Klientów.
 • Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzeń końcowych Klientów.

Spółka wykorzystuje cookies w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla urządzeń końcowych, z których Państwo korzystają strony internetowej. Tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń końcowych wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swoich urządzeń.

W przypadku skorzystania z tej opcji niektóre z naszych Usług lub niektóre części naszego portalu mogą stać się dla Państwa niedostępne lub mogą działać nieprawidłowo..

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych

w zakresie stosowania plików cookies:

 1. przeglądarka Internet Explorer;<link: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies>
 2. przeglądarka Mozilla Firefox; <link: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek>
 3. przeglądarka Chrome; <link: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl>
 4. przeglądarka Safari; <link: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL>
 5. przeglądarka Opera.<link: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences>

Nazwa pliku Cookie

Rodzaj

Cel zapisywania

ASP.NET_SessionId

sesyjne

Zapamiętuje identyfikator sesji

 

Podstawy prawne, cele i okresy przetwarzania danych

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Nie możemy przetwarzać danych osobowych, jeśli nie mamy ważnej podstawy prawnej. Dlatego przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:

 1. na podstawie Państwa wyraźnej, dobrowolnej i uprzednio wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w celu przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Każda udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody jest skuteczne dopiero na przyszłość i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności. Należy pamiętać, że podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem, a Państwa prywatnością. Takimi „uzasadnionymi interesami” są:
  1. ustalanie lub dochodzenie przez Spółkę roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;
  2. udzielenie odpowiedzi na zapytanie otrzymane dowolnym kanałem kontaktu;
 • prowadzenie marketingu z wykorzystaniem plików cookies zebranych na stronie internetowej Spółki.

CELE I OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne. Poniżej zostały wymienione cele, jakie realizuje Spółka, a także podmioty powiązane ze Spółką przez przetwarzanie danych osobowych oraz okresy, przez jakie je przetwarza.

Cel przetwarzania

Okres przetwarzania

Udzielenie odpowiedzi na otrzymane zapytanie.

Okres niezbędny do wykonania tego zadania

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Do momentu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Prowadzenie marketingu z wykorzystaniem plików cookies zebranych na stronie internetowej Spółki

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Trwałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 

Niezależnie od powyższych okresów, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Spółkę dla celów ustalania lub dochodzenia przez Spółkę roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE DANE OSOBOWE

Wszyscy pracownicy uzyskujący dostęp do danych osobowych Użytkowników, muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności. Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich technicznych
i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych.

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz przede wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania. Te środki bezpieczeństwa zostały wdrożone przy uwzględnieniu możliwości technicznych, kosztów wdrożenia, zagrożeń związanych z przetwarzaniem i charakteru danych osobowych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ODBIORCOM I INNYM STRONOM TRZECIM

Dane mogą być przekazywane odbiorcom oraz innym stronom trzecim, w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania zadań zleconych przez Spółkę. Za odbiorców lub inne strony trzecie uznane mogą być:

 1. podmioty powiązane ze Spółką osobowo lub kapitałowo, podmioty zależne od Spółki oraz spółki celowe;
 2. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki, takie jak podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, usługi księgowe.

Tego typu podmioty nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Spółkę. Spółka ma kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych chroniących Państwa prywatność.

 1. wszelkie krajowe organy administracji publicznej (np. Policja), organy innych państw członkowskich UE (np. organy powołane do ochrony danych osobowych w innych państwach członkowskich) lub sądy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie;
 2. doradcy prawni lub podatkowi;
 3. dostawcy systemów informatycznych oraz usług hostingowych;
 4. dostawcy usług kurierskich lub pocztowych.

TRANSFER DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów znajdujących się poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”), który obejmuje państwa członkowskie UE, Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOM I KORZYSTANIE Z NICH

Przysługujące prawa

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe
lub niekompletne, prosimy złożyć wniosek o ich sprostowanie. Spółka niezwłocznie skoryguje takie informacje.

Ponadto, mają Państwo prawo do:

 1. wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Spółka uzyskała taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);
 2. uzyskania kopii Państwa danych osobowych;
 3. żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;
 5. sprzeciwienia się – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych , jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Spółki;
 6. przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Spółce
  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Spółki i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności.

Spółka będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

W odpowiedzi na Państwa żądanie Spółka może poprosić o zweryfikowanie Państwa tożsamości
lub podanie informacji, które pomogą Spółce lepiej zrozumieć sytuację. Spółka dołoży wszelkich starań, aby wyjaśnić Państwu swoją decyzję, jeśli Państwa żądania nie zostaną spełnione.

KORZYSTANIE Z PRZYSŁUGUJĄCYCH PAŃSTWU PRAW

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość e-mail na biuro@incat.com.pl
lub skontaktować się ze Spółką korespondencyjnie pod adresem ul. Braniborska 40, 53-680 Wrocław.

Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie powstałe nieprawidłowości. Prosimy zgłaszać swoje wątpliwości przy użyciu danych kontaktowych podanych powyżej.

Jeśli będą mieli Państwo zastrzeżenia do reakcji Spółki, istnieje również możliwość złożenia skargi
do właściwego organu ochrony danych osobowych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, możemy okresowo prosić Państwa o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat lub poinformowanie nas o wszelkich zmianach dotyczących tych danych osobowych (takich jak np. zmiana adresu e-mail). Zachęcamy do regularnego sprawdzania poprawności, aktualności i kompletności przetwarzanych danych osobowych.